Při nákupu nad 790 Kč doprava zdarma.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetový obchod www.sachovezbozi.cz

  1. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje právní vztahy mezi prodávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodní název: Gamesy s. r. o.
Sídlo: Studenohorská 35, Bratislava - Lamač 841 03, Slovenská republika

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 140073/B.

IČO: 52601960
DIČ: 2121083591
IČ DPH: SK2121083591

(dále také jen "prodávající" nebo "obchodník") a každá osoba, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízených prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího a která vystupuje v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího, tohoto reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky, zejména následujících zákonů: zákon č. 634/1992 Sb. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.3. E-mailový kontakt na prodávajícího je: E-mail: info@sachovezbozi.cz

1.4 Prodávající doporučuje spotřebitelům uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží, zboží nebo služeb (reklamace) u společnosti Gamesy s. r. o., Klincova 35, Bratislava 821 08, Slovensko na adrese info@sachovezbozi.cz 

1.5. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatňování práv z vad věci (zboží) nebo služby na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím, a to prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

1.7 Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.8.Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím. S výjimkou ustanovení bodu 4.12 tohoto reklamačního řádu (Prohlášení prodávajícího o záruční době, pokud kupující nejedná v postavení spotřebitele).

1.9. Produkty (dále také jen "Položky" nebo "Produkty") jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího.

  1. Odkazy

2.1. Na vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i na další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelé), se kromě obecných ustanovení zákona č. 40 vztahují obecná ustanovení zákona č. 40./1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, také zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S výjimkou ustanovení bodu 4.12. tohoto reklamačního řádu (vyjádření prodávajícího k záruční době, pokud kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. Podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, ke kterým by se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel vymezujících chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo odvětvím obchodu, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci, které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi může spotřebitel seznámit nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobků (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované kvalitě, množství a bez vad (věcných, právních).

3.2.Kupující je oprávněn si prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

  1. Záruční doba

4.1. Záruční lhůty začínají běžet od převzetí předmětu nebo služby kupujícím. Má-li být zakoupená věc uvedena do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, začíná záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení servisu.

4.2. Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní přiloženém uvedena doba používání, záruční doba neskončí před uplynutím této doby.

4.3.Pokud se jedná o použitou věc, mohou se kupující a prodávající dohodnout na kratší záruční době, nejméně však 12 měsíců.

4.4.U předmětů, které jsou určeny k dlouhodobému používání, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba delší než 24 měsíců se může vztahovat i pouze na část předmětu.

4.5.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout písemnou záruku (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vystavit doklad o koupi.

4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v inzerátu může prodávající poskytnout záruku nad rámec záruky stanovené tímto zákonem. Prodávající v záručním listě uvede podmínky a rozsah takové záruky.

4.7. Záruční lhůty začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li být předmět koupě uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení předmětu koupě do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí předmětu koupě a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení servisu.

4.8.Při výměně nového kusu za nový kus začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového kusu.

4.9.Pokud je nahrazena část nové položky, pokud to povaha položky umožňuje. Záruční doba na tuto část začíná běžet znovu od převzetí nové položky. Totéž platí, je-li vyměněna část položky, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10.Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

4.11.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

4.12. Prodávající v souladu s § 429 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, přebírá prodávající záruku za jakost zboží a služeb v délce 12 měsíců.

Záruční doba začíná běžet v souladu s ustanoveními čl. IV bodu 4.1 tohoto reklamačního řádu.

  1. Postup při uplatňování odpovědnosti za vady (reklamace)

5.1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci na adrese uvedené v bodě 1.4. Spotřebitel může uplatnit reklamaci také v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodané výrobky nebo poskytnuté služby, nebo u určené osoby. Při uplatnění reklamace Prodávající doporučuje Kupujícímu předložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup reklamovaného výrobku u Prodávajícího Kupujícímu. Kupující je povinen při uplatnění reklamace popsat vadu zboží nebo služby. Kupující může uplatnit reklamaci u Prodávajícího také prostřednictvím třetích osob.

5.1.1. Kupující je povinen pro urychlení reklamačního řízení uplatnit reklamaci spolu s podrobným popisem vady zboží a dokladem prokazujícím nákup zboží u prodávajícího (např. doklad o zaplacení, faktura, záruční list).

5.1.2.V případě reklamace Prodávající doporučuje zaslat Zboží v preferované formě. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím akceptováno.

5.1.3.Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je Prodávající povinen doručit Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; nelze-li potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li Spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne doručení předmětu reklamace prodávajícímu.

5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněným zamítnutím.

5.2. Prodávající je povinen stanovit způsob vyřízení reklamace dle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím) ihned, ve složitých případech nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo ztíží převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.3.Pokud to povaha výrobku umožňuje, spotřebitel při uplatnění reklamace předá výrobek prodávajícímu (určené osobě). Neumožňuje-li to povaha výrobku předání výrobku Prodávajícímu (určené osobě), může spotřebitel při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady v místě, kde se výrobek nachází, nebo se s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout na způsobu přepravy výrobku.

5.4. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen věc po provedení opravy převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

  1. Práva kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady

6.1. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

6.2.Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou neúměrné náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

6.4. Vyskytne-li se na věci vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

6.5.Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tyto Zásady podávání stížností jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů této Webové stránky jsou zveřejněny na doméně Webové stránky Prodávajícího.

7.2. V případě změny Reklamačního řádu se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí Reklamačním řádem platným a účinným v době uzavření Kupní smlouvy až do jejího ukončení.

7.3. Tento reklamační řád je platný a účinný dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího dne 12.03.2024.